Ekologisk produktion enligt KRAV:s och EU:s regler – old

Ekologisk produktion tar bland annat hänsyn till miljö, biologisk mångfald, skydd av naturresurser och djurskydd. SMAK Certifiering certifierar verksamheter över hela Sverige för ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. Sedan den 1 januari 2022 gäller nya KRAV enligt EU förordningen 2018/848. Läs mer om den här

KRAV på certifiering för ekologisk produktion

Alla företag inom livsmedelskedjan som utför någon typ av ekologisk produktion, tillhandahåller och/eller marknadsför ekologiska produkter – primärproducenter, förädlare, importörer, lagerhållare med flera – ska vara certifierade enligt EU:s regler och om de vill, enligt KRAV:s regler. Restauranger kan certifieras enligt KRAV:s regelverk och från och med 2022 behöver även butiker som säljer ekologiska produkter i lösvikt inneha en certifiering för ekologiska produkter.

Bli certifierad enligt EU:s och/eller KRAV:s regler för ekologisk produktion med SMAK Certifiering. Vi har lång erfarenhet av certifiering och gör det lätt för Sveriges lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt EU:s förordningar och KRAV:s regler om ekologisk produktion.

Bli kund eller byt certifieringsbolag till SMAK Certifiering.

För vem?

Vi erbjuder ekologisk certifiering för hela livsmedelskedjan, inklusive bland annat växtodling, växthus, djurhållning, biodling, svampodling, vildväxande produktion, fodertillverkning, livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang (KRAV-certifiering), grossist samt e-handel, import och marknadsföring.

Om ekologisk produktion

Begreppet ekologisk produktion handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord till bord. Det talas ofta om att ekologiska livsmedel är både mer miljövänliga och hälsosammare än icke-ekologiska livsmedel.

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja resurser på ett hållbart vis. Detta genom att bland annat begränsa användningen av naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödning.

Varför ska jag bli ekologiskt certifierad?

Det ekologiska jordbruket är en bransch som växer snabbt tack vare en ökad medvetenhet om hållbarhetsutmaningar och ett ökat intresse från konsumenterna.

Verksamheter med ekologisk certifiering kan ta del av denna växande marknad. Både globalt och i Sverige ökar försäljningen av ekologisk mat. Som certifierad enligt KRAV:s regler eller enligt EU:s förordning för ekologisk produktion kan din verksamhet sälja produkter som ekologiska.

Det är även viktigt för vår miljö. Genom att producera högkvalitativ mat med låg miljöpåverkan kommer ekologisk produktion spela en nyckelroll i att utveckla ett hållbart livsmedelssystem inom EU. Ett hållbart livsmedelssystem är i hjärtat av EU:s Gröna Giv. Europakommissionens mål är att minst 25% av EU:s jordbruk ska vara ekologisk. För att nå detta mål och hjälpa livsmedelsbranschen att nå sin fulla potential har kommissionen etablerat en åtgärdsplan för ekologisk produktion i EU.

Ekonomiskt stöd till ekobönder

EU erbjuder ekonomiskt stöd för att hjälpa bönder som vill ställa om eller fortsätta driva ekologiskt jordbruk. Detta stöd är ett erkännande av den nyckelroll ekologiskt jordbruk spelar för utvecklingen av landsbygden och den potentiella nyttan med ekologisk produktion. För att kunna ta del av detta stöd krävs att din verksamhet certifieras som ekologisk producent.

Läs EU:s vägledning om stöd till ekoproducenter.

Vad innebär det att vara ekologiskt certifierad?

Att vara certifierad för ekologisk produktion innebär att du måste följa vissa principer, regler och KRAV specifika för ditt område. Du måste känna till gällande lagstiftning och vilka skyldigheter du har.

För ekologisk växtodling innebär det att du bland annat:

  • Använder ekologiskt utsäde
  • Inte kombinerar ekologisk odling med icke-ekologisk odling av samma grödor
  • Har en varierad växtföljd där vall och/eller gröngödsling samt baljväxter ingår
  • Endast använder godkända gödselmedel och andra insatsmedel
  • Inte använder kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer

För ekologisk djurproduktion innebär det att du bland annat:

  • Ger djuren ekologiskt foder, i första hand producerat på din egen gård
  • Inte har ekologiska djur och icke ekologiska djur av samma djurslag
  • Ger djuren möjlighet att vistas utomhus mer än i icke ekologisk produktion
  • Uppfyller högre KRAV på att djurens miljö ger dem möjlighet att bete sig naturligt

Läs EU:s ekoregler.

Läs KRAV:s ekoregler.

Om KRAV- och EU-ekologisk produktion

EU:s förordning för ekologisk produktion måste följas om en verksamhet ska få sälja produkter som ekologiska. Med EU:s certifiering av ekologiska produkter får företag rätten att använda EU-logotypen för ekologisk produktion.

KRAV:s regler innefattar samtliga regler i EU:s förordning för ekologisk produktion, därutöver finns ytterligare regler och högre KRAV gällande djurvälfärd, miljöhälsa, klimat och arbetsvillkor. En ekologisk certifiering enligt KRAV ger ditt företag rätt att använda både KRAV:s märke såväl som EU-logotypen.

Vad är skillnaden mellan KRAV- och EU-ekologiskt?

För att få benämna produkter som ekologiska inom EU krävs att du följer EU:s förordning för ekologisk produktion och är certifierad, d.v.s. står under kontroll av myndighet eller kontrollorgan.

KRAV:s regler för ekologisk produktion bygger på EU:s lagstiftning, men ställer högre KRAV än lagstiftningen inom bl.a. djurvälfärd, miljö, klimat och arbetsvillkor.

KRAV:s regler omfattar även några produktionsområden som inte täcks av EU:s lagstiftning. Du kan till exempel certifiera och restauranger och storhushåll enligt KRAV:s regler.

Kostnaden för att certifiera din verksamhet enligt KRAV eller som EU-ekologisk är i stort sett densamma, men KRAV debiterar en egen licensavgift. Denna avgift debiteras direkt från KRAV.

Oberoende kontroll för certifiering av ekologisk produktion med SMAK Certifiering

SMAK Certifiering är ett oberoende certifieringsbolag som kontrollerar att reglerna för ekologisk produktion följs av de certifierade företagen. Produkter som följer regelverket får kallas ekologiska. Företag med ekologisk produktion kontrolleras regelbundet med både anmälda och oanmälda besök. Utöver certifiering för ekologisk produktion erbjuder vi även certifiering för IP standardens olika produktionsområden, GlobalG.A.P., RIP – Riktlinjer i packerier och Kvalitetsmärkt Hästverksamhet/Hästgymnasium.

Det är enkelt att bli kund hos SMAK Certifiering och ansöka om en certifiering. Är du certifierad via ett annat certifieringsbolag, så är processen lika smidig. Är du redan kund hos oss är det lätt för dig att ansöka om fler certifieringar via formuläret.

Läs om hur certifieringen för ekologisk produktion med SMAK Certifiering går till!

Mer information om certifiering för ekologisk produktion

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

KRAV:s hemsida

Livsmedelsverkets hemsida

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!