GLOBALG.A.P. för import och export

GLOBALG.A.P. är en global standard för kvalitetssäkring av livsmedel och prydnadsväxter och har som syfte att säkerställa att marknadens krav på god jordbruks praxis uppfylls. GLOBALG.A.P. certifieringen ska säkerställa krav på livsmedelssäkerhet, hållbara produktionsmetoder, arbetsmiljö, djurhälsa samt ansvarsfull användning av vatten, foder och växtförökningsmaterial. En globalt accepterad standard innebär även att producenten inte behöver ansluta sig till flera olika certifieringar vid försäljning till olika marknader.  GLOBALG.A.P. är nu världens mest implementerade jordbrukscertifieringsprogram.

Global standard för exportproducenter

Inledningsvis fick standarden störst utbredning i Europa eftersom den utvecklats, och i första hand efterfrågas, av de europeiska detaljhandelsföretagen. Europa importerar mycket frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga delar av världen och av den anledningen används standarden i utpräglade exportländer.

Även svenska detaljhandelskedjor efterfrågar certifiering enligt GLOBALG.A.P. av producenter som levererar till handelns egna varumärken.


SMAK Certifiering utför revisioner för GLOBALG.A.P.

Vi samarbetar med SGS Germany GmbH när det gäller GLOBALG.A.P. för att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig och stabil certifiering. Revisionerna i Sverige och Danmark utförs av SMAK Certifiering AB:s egna revisorer. SGS Germany GmbH är ackrediterade och godkända för GLOBALG.A.P-standarden.

Vi erbjuder certifiering baserat på GLOBALG.A.P.  IFA (Integrated Farm Assurance) option 1 för följande moduler:

Frukt och grönsaker (FV)
Blommor och prydnadsväxter (FO)
Tröskbara grödor (CC)
Växtförädlingsmaterial (PPM)
GRASP (Arbetsvillkor)
Add-on PLUS (Mc Donalds)

Gör en intresseanmälan!


Tre alternativ för att certifieras enligt GLOBALG.A.P:

  • Du blir certifierad som individuellt ansluten
  • Via gruppcertifiering genom försäljnings- eller odlarorganisation med eget ledningssystem
  • Via en standard som är utvecklad av exempelvis odlarorganisation som håller minst samma nivå och är godkänd av GLOBALG.A.P.

Samtliga odlare ska genomgå en årlig revision som är annonserad i förväg. Dessutom förekommer  oannonserade stickprovsrevisioner.

Obligatoriska krav, krav och rekommendationer i GLOBALG.A.P.

  • Obligatoriska krav, som måste uppfyllas till 100 procent. I första hand ligger fokus på livsmedelssäkerhet.
  • Krav som vid sammanräkning måste uppfyllas till minst 95 procent. Fokus ligger på djuromsorg, miljöfrågor kopplade till bekämpningsmedel och växtnäring, samt arbetsmiljö.
  • Rekommendationer – revideras men det finns ingen kravnivå för hur många av dessa som måste vara uppfyllda. Fokus ligger på naturskydd och biologisk mångfald.

OBS! Endast på företaget tillämpbara krav revideras och räknas.

Vill du veta mer? Här hittar du allt: www.globalgap.org