GLOBALG.A.P. standarden

GLOBALG.A.P. är en global standard för kvalitetssäkring av livsmedel och prydnadsväxter och har som syfte att säkerställa att marknadens krav på god jordbruks praxis uppfylls. GLOBALG.A.P. certifieringen ska säkerställa krav på livsmedelssäkerhet, hållbara produktionsmetoder, arbetsmiljö, djurhälsa samt ansvarsfull användning av vatten, foder och växtförökningsmaterial. En globalt accepterad standard innebär även att producenten inte behöver ansluta sig till flera olika certifieringar vid försäljning till olika marknader.  GLOBALG.A.P. är nu världens mest implementerade jordbrukscertifieringsprogram.

Vi erbjuder certifiering baserat på GLOBALG.A.P.  IFA (Integrated Farm Assurance) option 1 för följande moduler:

Frukt och grönsaker (FV)

Blommor och prydnadsväxter (FO)

Tröskbara grödor (CC)

Växtförädlingsmaterial (PPM)

GRASP (Arbetsvillkor)

Add-on PLUS (Mc Donalds)