Kontrollera livsmedelshygien med HACCP

HACCP

 

SMAK Certifiering AB är ett certifieringsorgan som säkerställer att verksamheten uppfyller kraven för specifika certifieringar inom lantbruks- och livsmedelssektorn. Men oavsett om du önskar att vara certifierad enligt en standard eller inte krävs ändå hygieniska insatser. Livsmedelsverket har tagit fram förfaranden utifrån HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) som finns i artikel 5.2 till förordning (EG) nr 852/2004.

Vad är HACCP?

Kortfattat är HACCP en modell för analys av faror för livsmedel. Modellen hjälper företag att identifiera risker samt att styra och kontrollera de mest riskfyllda områdena. HACCP utgör grunden för att kunna kontrollera att livsmedlen är säkra.

De sju HACCP-principerna

De som driver en verksamhet inom livsmedelssektorn behöver ta fram rutiner som säkerställer att deras produktion, servering eller försäljning av livsmedel är säker. Hazard Analysis Critical Control Points består av sju principer som hjälper företag att identifiera och kontrollera de risker som finns:

  1. Att identifiera faror genom en faroanalys. 
  2. Identifiera de områden som behöver kontrolleras för att förebygga och eliminera faror. 
  3. Fastställa gränsvärden vid kritiska styrpunkter. 
  4. Övervaka de kritiska styrpunkterna. 
  5. Fastställa korrigerande åtgärder som vidtas när övervakningen visar att en kritisk styrpunkt inte är under kontroll. 
  6. Utföra regelbundna kontroller av att de åtgärder som avses i principerna 1 till 5 fungerar effektivt. 
  7. Dokumentera de åtgärder som avses i principerna 1 till 6 tillämpas effektivt. 

Etablera säkra processer för hygienkontroll

Livsmedelslagstiftningen kräver att företag ska ha HACCP-baserade förfaranden. Det finns däremot inga krav på hur verksamheter strukturerar eller dokumenterar detta arbete. Genom att vara certifierad enligt exempelvis IP Livsmedel kan hygienarbetet förbättras samtidigt som oberoende revisorer kontrollerar att allt är som det ska. 

Vi på SMAK Certifiering AB erbjuder certifieringar enligt flera standarder, till exempel 

IP Livsmedel. En sådan certifiering är ett värdefullt kvitto på att din verksamhets arbete med HACCP uppfyller kraven som ställs. Det är ett stort hjälpmedel för att ha HACCP-baserade förfaranden samtidigt som du upprätthåller standarden för den certifiering du har. 

För vidare läsning om Hazard Analysis Critical Control Points rekommenderar vi dig att läsa livsmedelsverkets text för egenkontroll av hygien för företag. Är du intresserad av att bli certifierad och få värdefulla verktyg för egenkontroll är du välkommen att kontakta oss