Hand stryker över jorden | SMAK Certifiering AB

Nyheter 2024

PRIMÄRPRODUKTION

EU-EKOLOGISK PRODUKTION OCH KRAV-PRODUKTION

Ett par år med de nya förordningarna för ekologisk produktion

De nya förordningarna för ekologisk produktion (EU) 2018/848 har nu varit gällande i ett par år. Du som har certifierad verksamhet har alltid ett eget ansvar för att sätta dig in i nya och ändrade regler. SMAK Certifiering tillsammans med ansvarig myndighet ser regelbundet över tolkningsgraden av förordningen efter granskningar av EU-kommissionen. Det gör att du som producent kan drabbas av nya regeltolkningar som ni redan fått på plats tidigare år. Kanske att rutiner och arbetssätt som din revisor tidigare godkänt, nu kan innebära att dessa behöver finjusteras.

Det är viktigt att vi som tidigare håller en bra och öppen dialog kring er produktion och ser till att tillmötesgå kraven kring ekologisk produktion. På dessa sidor hittar du information om gällande regler:

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. Version 7 av Nationella Riktlinjerna har nu granskats av myndigheterna och finns att läsa i PDF-format på ekofakta.se. I dagsläget är inte alla kapitel för djurhållning färdigställda men förhoppningsvis sker detta under 2024.

Använd gärna det stödmaterial som finns tillgängligt, både på Mina sidor och på KRAV:s hemsida.

Påminnelser och viktiga datum

Många av er har nog stött på de nya reglerna vid det här laget men vi vill påminna om några av dem (gäller både EU-ekologiskt och KRAV):

 • För att du ska få använda icke ekologiskt utsäde/plantor, föra in icke ekologiska djur till din besättning samt avhorna kalvar och andra djur ska du ha beviljats undantag innan användning / införande /utförande. Ansökan om undantag för införande av icke ekologiska djur till din besättning och avhorning gör du på Jordbruksverkets webbsida och ansökan om undantag för användning av icke ekologiskt utsäde gör du i databasen OrganicXseeds. Frågor om ansökan om undantag för införande av icke ekologiska djur och avhorning ställer du till Jordbruksverket. Frågor om ansökan om undantag för användning av icke ekologiskt utsäde/plantor kan du ställa till SMAK Certifiering med undantag för frågor som gäller inloggningen, de ställer du till Jordbruksverket.
 • För 2024 har gränsen höjts ytterligare och nu gäller minst 20 procent ekologisk utsädespotatis. För matpotatis gäller att odlaren ska ha beställt ekologisk utsädespotatis till minst 20 procent av hela matpotatisarealen för att få individuellt undantag för resterande areal matpotatis om man behöver använda konventionellt kemiskt obetat utsäde. Dokumentation ska finnas på att man har beställt ekologisk utsädespotatis och beställningen ska ha skett senast en månad före det datum odlaren vill att utsädet ska levereras. Säljaren ska bekräfta skriftligen att odlaren har beställt utsädet.

 • Insatsmedel godkända att använda i ekologisk produktion (t.ex. mineralfoder, ensileringsmedel, gödsel och jordförbättringsmedel) finns att hitta i den nya Insatslistan. Där kan du se både de insatsmedel som är tillåtna att använda i EU-ekologisk produktion och de som är tillåtna i KRAV-produktion.
 • Vi påminner om att omställningstiden för ny mark är 2 hela år. Anmäl ny mark till SMAK Certifiering i god tid. Omställningstiden startar det datum marken anmäls till SMAK Certifiering. Foder från mark som inte är anmäld till SMAK Certifiering är inte ekologiskt och får inte användas till ekologiska djur.
 • Tänk på att om du odlar grödor för avsalu 2024 som inte är med på ditt certifikat bör du kontakta din revisor om att få revisionen förlagd minst 2 månader innan skörd så du hinner få ett certifikat som omfattar även de grödor du vill sälja.

Nya och ändrade regler för KRAV-certifierade 2024

Den nya utgåvan av KRAV:s regler gäller numera i två år, 2024 och 2025. Reglerna finns bara i digital form via KRAV:s hemsida och via KRAV:s applikation som kan hämtas hem till din smartphone där applikationer finns. Kontrollera vilka regeländringar som du berörs av på KRAV:s hemsida. Här kommer en sammanfattning över de största förändringarna:

 • Du som har ett lantbruksföretag med minst 200 ha jordbruksmark, varav minst 50 ha åkermark ska ha tagit del av rådgivning och ha beräknat din klimatpåverkan för att minska den senast den 31 december 2023. Beräkningarna ska du göra genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom att ingå i Arlas klimatarbete eller genom annan rådgivning och beräkning som är godkänd av KRAV. Man behöver inte rapportera in det förrän KRAV meddelat hur, men rådgivningen ska ske för berörda gårdar. KRAV har från 2024 lagt till att om du är ny inom certifieringen så har man två år på sig.
 • KRAV har förtydligat att du som djurhållare inte rutinmässigt får ändra djurhållningen till varken EU-ekologisk eller konventionell. Tiden som din djurhållning varit EU-certifierad kan dock minska omställningstiden för KRAV om SMAK kan verifiera att du har följt KRAV:s regler för djurhållning. För äggproduktion har det tidigare funnits ett krav på uppehåll på minst 12 månader innan du kan påbörja KRAV-certifierad produktion igen om du gått över till konventionell produktion. Detta krav är borttaget från och med 2024.
 • Definitionen av växthus ändras till följande: ”Ska utgöra en fast byggnad med ståhöjd där man odlar växter. Byggnaden står på samma plats i flera år. Tunnelodlingar på friland som flyttas runt ingår inte i definitionen. Odling i avgränsade bäddar samt lokalerna för grodd- och skottodling räknas alltid som växthus”.
 • Regler kring utfodring av bin har anpassats för att stämma överens med EU-förordningen. I slutet av dragsäsongen ska du lämna en del honung och pollen i kuporna så att bina överlever vintern. Du kan vinterfodra bina som ett komplement till den honung som lämnas kvar i kupan och ska då använda KRAV-certifierat socker, KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat pollen.
 • Från och med 2024 kan du även inom KRAV bilda aktörsgrupper. Det innebär att du tillsammans med andra lantbrukare kan gå samman och bilda en aktörsgrupp som följer artikel 36 i förordning 2018/848 om aktörsgrupper och under förutsättning att ni tillämpar KRAV:s allmänna regler i kapitel 2, 3 och 20, samt KRAV:s produktionsregler för växtodling, växthus, svampodling, djurhållning eller biodling. Aktörsgruppen ska bland annat ha ett gemensamt system för att sälja sina produkter, ha ett internt kontrollsystem och vara kontrollerade av ett kontrollorgan.

 • Om du har en insektsproduktion är det numera möjligt att KRAV-certifiera den. Du ska då följa kapitel 2, 3 och 20 i KRAV:s regler samt de produktionsregler som gäller insekter i förordning (EU) 2018/848. KRAV bedömer att produktionsreglerna för insekter i förordningen kommer att beslutas under 2023 eller 2024.
 • Om ett icke KRAV-certifierat slakteri kommer och utför slakt på din gård ska du som djurhållare ha ett underleverantörsavtal med slakteriet för att kunna KRAV-märka köttet.
 • Minsta självförsörjningsgraden för mjölkkor och rekryteringsdjur samt mjölkande får och getter har höjts från 60 % till 70 %.
 • Om du inte får tag på KRAV-certifierade djur för avel får du köpa EU-ekologiska. Om du inte får tag på EU-ekologiska djur kan du köpa in konventionella avels- och rekryteringsdjur men först efter ett godkännande från Jordbruksverket. Du får köpa in dräktiga djur men de får inte ha fött ungar. Innan du ansöker till Jordbruksverket ska du söka i databasen för ekologiska djur; organicXlivestock. Följande begränsningar gäller för antalet hondjur per år: Högst 10% av andelen vuxna nötkreatur och 20% av vuxna svin, får och getter för köpas in. För enheter med färre än 10 nötkreatur eller färre än 5 svin, får och getter innebär det att högst 1 djur för köpas in.
 • Om du väsentligt vill utöka din djurhållning, byta djurras eller vill utveckla ny djurspecialisering får du efter godkännande från Jordbruksverket förnya din besättning med konventionella djur i avels- och rekryteringssyfte av får, getter, grisar eller nötkreatur med maximalt 40% räknat på hela besättningen. Du får då köpa in dräktiga djur men de får inte ha fött ungar. Om det gäller inköp av konventionella djur av utrotningshotade arter i avels- och rekryteringssyfte är det även tillåtet att köpa in moderdjur som har fött ungar.
 • Om du har köpt in EU-ekologiska nötkreatur, t.ex. en avelstjur, så gäller numera en omställningstid på 12 månader för produktion av kött och hudar eller 6 månader för produktion av mjölk.

Extrema väderförhållanden och svinpest

Vi har drabbats av extrema väderförhållanden och även av svinpest under 2023. Har du funderingar kring detta och om det finns undantag för regler kan du läsa mer om detta på KRAV:s hemsida och Jordbruksverkets hemsida.

Årets produktionsuppgifter ska lämnas in senast den 20 april

Den 8 februari 2024 öppnar SAM-internet och stänger 11 april. I samband med att du gör din SAM-ansökan ska du också rapportera årets produktionsuppgifter till SMAK Certifiering senast 20 april. Logga in på Mina Sidor, kontakta oss på telefon 020-61 62 63 eller via e-post certifiering@smak.se för att få information om hur man rapporterar via post. Tänk på att höra av dig i god tid innan sista datum för inlämning då vi inte har möjlighet att hjälpa alla samtidigt den sista veckan.

Har du frågor om reglerna och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du alltid välkommen att kontakta din revisor.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Maria Gidlund, Certifieringsledare lantbruk
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!