Nyheter 2022

IP-certifierat Lantbruk

Från och med den 1 januari 2022 finns uppdaterade regelhandböcker för flera olika produktionsinriktningar. Du fåren översikt av regeländringarna i detta utskick. Du hittar mer information om nyheterna samt kan beställa enuppdaterad version av regelhandböckerna på www.sigill.se.

Som producent med en certifierad verksamhet har du ansvar för att fullt ut sätta dig in i regler och uppdateringar av regler. Har du frågor om årets nyheter och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta din revisor hos oss.

Du som har ett certifikat som går ut under 2022, eller i början av 2023, kommer få en revision under året. Du kommer bli kontaktad i god tid innan certifikatet går ut för inbokning av revision. Om du ska lämna in din egenrevision för administrativ granskning i år kan du läsa mer om vad som gäller nedan.

Vi vill också informera om att du ibland även kan få revision samma år du lämnar in din egenrevision. Det beror på att det enligt regelverket ska göras stickprov på 10 % av alla verksamheter som lämnar in egenrevision, för respektive regelhandbok. Stickprovsrevisionen går till på samma sätt som den ordinarie revisionen på plats. Stickprovsrevisionen är kostnadsfri.

IP Växtodling 2022:1

IP Växtodling 2022:1

IP Växtodling grundcertifiering och IP Sigill Växtodlingersätter IP Spannmål och oljeväxter, både på grund- ochsigillnivå. Det finns nu möjlighet att lägga till fler grödorän spannmål och oljeväxter i certifieringen.

Du kan hitta en fullständig lista över dessa på Sigillshemsida.

För grundcertifieringen handlar årets regelförändringarframför allt om växtskyddsmedel och växtskyddsförråd,hur länge dokumentation ska sparas samt huråterkallelseplanen ska utformas. Dessa förändringargäller även på sigillnivå liksom ytterligare krav kringgödsel och gödselspridning, att det finns fler åtgärderför att minska kväveläckage till vattendrag samtåtgärder för att främja den biologiska mångfalden.

För mer information om stödmaterial:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/spannmal-och-oljevaxter/stodmaterial2/ip-vaxtodling-grundcertifiering/

https://www.sigill.se/omraden-och-regler/livsmedel/

IP Sigill Lamm 2022:1

IP Sigill Lamm 2022:1

För IP Sigill Lamm har det skett flera förändringargenom att nya regler har tillkommit och befintliga harändrats. Nya regler berör bland annat utfodring medsoja, djurhälso- och smittskyddsarbetet samtantibiotikaanvändning.

När det gäller växtodlingsdelen handlar det om reglerkring utsäde, att främja biologisk mångfald,kväveinnehåll i gödsel och vid spridning, hantering avväxtskyddsmedel samt åtgärder för att undvikaangrepp av fältsvamp.

Det är numera tillåtet med parallellproduktion för delamm som inte kan gå ut på bete i en månad, t.ex.lamm som slaktas till påsk. Övriga regler som harändrats berör spårbarhet av livsmedelsprodukter,foder och utsäde, digital stalljournal samt förvaring avläkemedel.

För mer information om stödmaterial:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/lamm/stodmaterial2022/

https://www.sigill.se/omraden-och-regler/prydnadsvaxter-och-plantskola/stodmaterial2/

IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola 2022:1

IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola 2022:1

I IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola har en tidigareregel ersatts med två nya regler som förtydligar kravenkring teknisk översyn samt funktionstest avväxtskyddsspruta.

För mer information om stödmaterial:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/prydnadsvaxter-och-plantskola/stodmaterial2/

IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 och IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1

IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 och IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1

För dessa två handböcker är det samma regler som harändrats. Det handlar bland annat om hur man kanuppnå kravet på att 30 % av fodret ska vara odlat enligtsigillregler, utfodring av soja samt användning avkemiskt obetat utsäde.

För mer information om stödmaterial:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/kyckling-och-agg/stodmaterial/

https://www.sigill.se/omraden-och-regler/not-och-mjolk/stodmaterial/ip-sigill-not–mjolk/

Tillval Klimatcertifiering

Tillval Klimatcertifiering

För dig som har Tillval Klimatcertifiering så finns även här en hel delnyheter, förändringar och regler som har tagits bort inför 2022. Det gäller klimattillvalet för IP Sigill Växtodling, IP Sigill Prydnadsväxter &Plantskola, IP Sigill Nöt & Mjölk, IP Sigill Lamm och IP Sigill Kyckling &Ägg. Regelförändringarna är snarlika för de olika handböckerna.

Det har bland annat tillkommit nya regler kring fossilfri produktionoch förnyelsebara energikällor, gödselspridning och kolinlagring. För djurmodulerna har nya regler tillkommit kring andel foder som är odlat enligt klimatcertifieringens regler samt för soja (IP Sigill Kyckling& Ägg). Andra regler som har ändrats berör energikartläggning, kurs för sparsamt körsätt, analys av flyt gödsel och urin samt mulljordar. För IP Prydnadsväxter & Plantskola har regeln kring kontroll av köldmedieläckage ändrats. Flera regler inom klimattillvalet för IP Prydnadsväxter & Plantskola samt IP Sigill Växtodling har tagits bort.

För mer information om stödmaterial:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/lamm/tillval-klimatcertifiering/stodmaterial/

IP Arbetsvillkor 2022:1

IP Arbetsvillkor 2022:1

Regelhandboken för IP Arbetsvillkor har uppdaterats och med det har flera förändringar skett. Det finns numera Röda punkter som visar att kraven för regeln är särskilt viktig för IP-certifieringens trovärdighet. Iden nya utgåvan har språkliga förändringar gjorts samt att några reglerhar slagits samman och en del har blivit borttagna. Detta har medför att numreringen av reglerna har ändrats.

  • Nya och ändrade regler:
    i kapitel 2 berörs bland annat minimiålder för arbete, information som ska ges ut till nyanställda, omfattning av brandvarnare och brandsläckare samt första hjälpen-utbildning.
  • i kapitel 3 ändras och tillkommer regler kring skriftlig arbetsmiljöpolicy, riskfyllda arbetsmoment samt anmälan av allvarliga olyckor och tillbud.
  • i kapitel 4 handlar de nya/förändrade reglerna framför allt omarbets-/uppehållstillstånd och visum för personal med hemvist utanförEU/EES, lönevillkor samt försäkringar.
  • i kapitel 5 handlar det om arbetsrättsliga regler för icke anställda och ändringar har gjorts gällande regler kring skatt, ansvarsfrågan att se till att arbetsrättsliga regler följs, lönenivåer samt eventuellt avdrag för boende. Det har även skett vissa förtydliganden och ändringar kring boenderegler.

För mer information om stödmaterial:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/arbetsvillkor/stodmaterial2022/

Egenrevision senast 31 mars 2022

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor på och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering, direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial. En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Om du eller din konsult/rådgivare absolut inte har möjlighet att göra egenrevisionen på Mina Sidor, kontakta oss på telefon 020-61 62 63 eller via e-post: certifiering@smak.se för att få information om hur du kan göra i stället. Tänk på att höra av dig i god tid innan sista datum för inlämning då vi inte har möjlighet att hjälpa alla samtidigt den sista veckan.

Vi vill informera om att det inte längre är möjligt att endast lämna in en signerad åtgärdsplan. För fyra moduler (IP Växtodling grundcertifiering/sigillnivå, IP Sigill Lamm och IP Arbetsvillkor) kan signerad åtgärdsplan tillsammans med ett antal verifierande dokument lämnas in i stället för en ifylld checklista. Detta enligt de nya uppdateringarna i regelverken. Se respektive regelhandbok för vilka verifierande dokument som gäller. Observera att om du väljer att lämna in egenrevision på annat sätt än via Mina Sidor så behöver SMAK Certifiering ta ut en extra avgift på 500 kr på grund av ökad handläggningstid.

Kontakta oss gärna om du har frågor
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Maria Gidlund, certifieringsledare IP Lantbruk

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din ansökan!