Den gröna näringens certifieringsorgan sedan 1953

Certifieringsorgan

 

Vi på SMAK Certifiering har under lång tid varit ett av certifieringsorganen inom den gröna näringen. Vårt oberoende arbete gör det enklare för företag inom lantbruk och livsmedel att göra rätt enligt bland annat IP, KRAV och EU:s förordning om ekologisk produktion. Vi erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet för allt från lantbruk och trädgård till livsmedelsföretag och restauranger.

Vad är ett certifieringsorgan?

Ett certifieringsorgan gör oberoende granskningar av företag för att ge trovärdighet åt deras åtaganden när det gäller kvalitet, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, m.m. Certifikat utfärdas när en verksamhet har genomgått godkänd revision och en fullständig granskning enligt standardens krav har utförts. Certifikatet intygar att företaget i fråga uppfyller de krav som gäller för certifieringen.

SMAK agerar som certifieringsorgan för den gröna näringen och erbjuder certifiering enligt: 

Vad krävs för att bli ett certifieringsorgan?

Det är viktigt att vi som certifieringsorgan agerar opartiskt, etiskt, visar omdöme och värnar nödvändig sekretess. Revisorer på SMAK Certifiering kontrollerar andra verksamheter men även vi blir vi kontrollerade. Det svenska ackrediteringsorganet Swedac kontrollerar certifieringsorgan för att bedöma om de uppfyller kraven för ackreditering. Därutöver får vi kontroller av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Dessa krävs för att vi ska bli godkända för att få utföra kontroller enligt EU:s förordning om ekologisk produktion. 

Vi är ackrediterade av det svenska ackrediteringsorganet Swedac för:

  • ekologisk produktion enligt EU:s förordning
  • ekologisk produktion enligt KRAV:s regler
  • IP Sigill/Grundcertifiering

Vad gäller revisioner för standarden GLOBALG.A.P. arbetar vi på uppdrag av SGS Germany GmbH som är ackrediterat av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS.

Varför ska man bli en certifierad verksamhet?

Genom att erbjuda certifiering inom ett flertal marknader kan vi hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga. Många kunder har idag höga krav på verksamheter inom lantbruks- och livsmedelssektorn, att deras produktion är hållbar och att produktionen sker enligt lagkrav och enligt branschens krav. Genom att vara certifierad enligt specifika standarder öppnas dörren för en större marknad. Men förutom att uppfylla konsumenternas och handelns krav gynnar en certifiering din verksamhet på flera andra sätt. Till exempel får ni värdefulla redskap för att hålla en god ordning inom verksamheten och med kontinuerliga revisioner får ni en långsiktig kvalitet på er produktion. 

Hur ser en certifieringsprocess ut?

En certifieringsprocess kan se ut på olika vis, men generellt genomförs den på följande sätt:

  1. Ansökan. Ni börjar med att skicka in en ansökan om en certifiering till oss. Om ansökan godkänns blir ni tilldelade en behörig revisor till er verksamhet. Naturligtvis kan ni först vända er med frågor till oss så att vi kan hjälpa er med att hitta rätt certifiering.
  2. Före första revisionen. Er tilldelade revisor kontaktar er för att boka in revisionsdatum och informerar om vad som ska förberedas. 
  3. Första revisionen. En revision utförs på de delar av verksamheten som omfattas av certifieringen. Revisionen inleds med ett öppningsmöte följt av kontroll. Kontrollen innefattar till exempel inspektion av produktionsplatser, dokumentkontroll och eventuella provtagningar.
  4. Efter revision. Vid händelse av en avvikelse efter revisionen ska bevis för korrigerande åtgärder skickas in till SMAK Certifiering inom avsatt svarstid. 
  5. Omcertifiering. Processen ovan görs om i enlighet med respektive standards allmänna villkor.

Vill du veta mer om hur vi arbetar som ett certifieringsorgan? Här hittar du all information om certifieringsprocessen och hur lång tid den beräknas att ta.