GLOBAL G.A.P. för import och export

GLOBAL G.A.P. är en global standard för kvalitetssäkring av livsmedel och prydnadsväxter och har som syfte att säkerställa att marknadens krav på god jordbrukspraxis uppfylls. GLOBAL G.A.P. certifieringen ska säkerställa krav på livsmedelssäkerhet, hållbara produktionsmetoder, arbetsmiljö, djurhälsa samt ansvarsfull användning av vatten, foder och växtförökningsmaterial. En globalt accepterad standard innebär även att producenten inte behöver ansluta sig till flera olika certifieringar vid försäljning till olika marknader.  GLOBAL G.A.P. är nu världens mest implementerade jordbrukscertifieringsprogram.

Global standard för exportproducenter

Global standard för exportproducenter

Inledningsvis fick standarden GLOBAL G.A.P. störst utbredning i Europa eftersom den utvecklats, och i första hand efterfrågas, av de europeiska detaljhandelsföretagen. Europa importerar mycket frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga delar av världen och av den anledningen används standarden i utpräglade exportländer.

Även svenska detaljhandelskedjor efterfrågar certifiering enligt GLOBAL G.A.P. av producenter som levererar till handelns egna varumärken.

SMAK Certifiering utför revisioner för GLOBAL G.A.P. certifiering

Vi samarbetar med SGS Germany GmbH när det gäller GLOBAL G.A.P. för att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig och stabil certifiering. Revisionerna i Sverige, Finland, Norge och Danmark utförs av SMAK Certifiering AB:s egna revisorer. SGS Germany GmbH är ackrediterade och godkända för GLOBALG.A.P-standarden.

Vi erbjuder certifiering baserat på GLOBAL G.A.P.  IFA (Integrated Farm Assurance) option 1, individuell certifiering, för följande moduler:

 • Frukt och grönsaker (FV)
 • Blommor och prydnadsväxter (FO)
 • Tröskbara grödor (CC)
 • Växtförädlingsmaterial (PPM)
 • GRASP (Arbetsvillkor)
 • Add-on PLUS (McDonalds)

Samtliga odlare ska genomgå en årlig revision som är annonserad i förväg. Dessutom förekommer oannonserade stickprovsrevisioner.

Fem steg för att bli certifierad enligt GLOBAL G.A.P. med SMAK Certifiering

 1. Ladda ned relevanta GLOBAL G.A.P. dokument och checklista från GLOBAL G.A.P. dokumentcenter.
 2. Kontakta SMAK Certifiering så hälper vi dig med ansökningsdokumenten. När ansökan är godkänd och registrerad i GLOBAL G.A.P.:s databas erhåller din verksamhet ett GLOBAL G.A.P. nummer (GGN).
 3. Gör en egenrevision med hjälp av checklistan och åtgärda alla punkter och krav din verksamhet inte uppfyller. En GLOBAL G.A.P. licenserad konsult (farm assurer) kan bidra med värdefulla insikter under egenrevisionen. Se GLOBAL G.A.P.s lista av godkända farm assursers.
 4. Boka revision med SMAK Certifiering; vi skickar ut en av våra revisorer som utför en inspektion på plats.
 5. När du uppfyller samtliga krav i standarden tilldelas du en GLOBAL G.A.P. certifiering. Certifikatet är giltigt i ett år.

Obligatoriska krav, krav och rekommendationer i GLOBAL G.A.P.

 • Obligatoriska krav, som måste uppfyllas till 100 procent. I första hand ligger fokus på livsmedelssäkerhet.
 • Krav som vid sammanräkning måste uppfyllas till minst 95 procent. Fokus ligger på djuromsorg, miljöfrågor kopplade till bekämpningsmedel och växtnäring, samt arbetsmiljö.
 • Rekommendationer – revideras men det finns ingen kravnivå för hur många av dessa som måste vara uppfyllda. Fokus ligger på naturskydd och biologisk mångfald.

OBS! Endast på företaget tillämpbara krav revideras och räknas.

Vill du veta mer? Här hittar du allt: www.globalgap.org

Bli certifierade GLOBAL G.A.P.-standarden med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om en GLOBAL G.A.P. certifiering och andra certifieringar som IP Sigill Frukt och Grönt eller annan IP-standard via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning och/eller revision för GLOBAL G.A.P. certifiering.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden. 

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.