EU Ekologiskt

Vad är EU Ekologiskt?

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är gemensam för alla EU:s medlemsstater. Verksamheter vars produkter har certifierats som ekologiska har rätten att använda märka sina produkter med EU ekologisk märkning, det så kallade EU-Lövet (Ekomärket).

EU ekologisk märkning kräver certifiering av produktionen

Alla företag inom livsmedelskedjan som producerar, tillhandahåller och/eller marknadsför ekologiska produkter – primärproducenter, förädlare, importörer, lagerhållare med flera – behöver en EU ekologisk certifiering för att få använda den europeiska märkningen EU ekologiskt. Det inkluderar även företag från andra länder som exporterar ekologisk mat till EU.

Certifiera din verksamhet enligt EU:s regler för att producera ekologiska produkter med SMAK Certifiering. Med lång erfarenhet av EU ekologisk certifiering gör vi det lätt för Sveriges lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt EU:s förordningar och regler.

Bli kund eller byt certifieringsbolag till SMAK Certifiering.
certification

Märkning av ekologiska livsmedel - EU-lövet

EU-lövet är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU vars syfte är att göra det lättare för konsumenter att hitta ekologiska produkter, för lantbrukare och livsmedelsproducenter att sälja sina produkter genom hela EU, stödja myndigheter i inspektioner samt öka förtroendet för ekologisk mat. Märket får enbart användas på produkter som har EU ekologisk certifiering utfärdad av ett godkänt kontrollorgan som SMAK Certifiering.

För att få märka en produkt med EU-lövet måste produkten innehålla minst 95% ekologiska ingredienser samt uppfylla strikta villkor för återstående 5%. En ingrediens får inte förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk.

 

Varför är det viktigt med EU ekologisk märkning?

Syftet med EU ekologisk märkning är att göra det lättare för konsumenter att hitta ekologiska produkter, för lantbrukare och livsmedelsproducenter att sälja sina produkter genom hela EU, stödja myndigheter i inspektioner samt öka förtroendet för ekologisk mat.

För vem?

SMAK Certifiering hjälper verksamheter genom hela livsmedelskedjan att bli certifierade för att producera EU ekologiskt inklusive företag inom växtodling, växthus, djurhållning, biodling, svampodling, vildväxande produktion, fodertillverkning, livsmedelsförädling, restaurang, storhushåll och servering, handel, import och marknadsföring.

EU ekologiskt jordbruk från 2022

Enligt EU är det ekologiska jordbruket en bransch som “växer snabbt tack vare ett ökat intresse från konsumenterna”. Det är viktigt att ett konkret och fungerande regelverk finns på plats anpassat efter den befintliga marknaden och framtida förutsättningar. Syftet med de nya reglerna för EU ekologiskt jordbruk är att garantera rättvis konkurrens mellan producenter, förebygga matfusk och öka konsumenternas förtroende. Detta görs genom att:

 • Produktionsregler förenklas genom att vissa undantag försvinner.
 • Kontrollsystemet stärks genom strängare förebyggande åtgärder och noggrannare kontroller längs med hela leveranskedjan.
 • Samtliga producenter utanför och inom EU måste följa samma regler.
 • Reglerna för att producera EU ekologiskt kommer att gälla för fler produkter och ytterligare produktionsregler kommer införas.
 • En mer enhetlig strategi ska minska risken för oavsiktlig kontaminering från bekämpningsmedel.
 • Undantagen för produktion i avgränsade bäddar i växthus fasas ut.

Hur du blir certifierad enligt EU ekologiskt

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan för att bli certifierad enligt EU ekologiskt.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och lägger in din verksamhetsbeskrivning och som primärproducent även dina produktionsuppgifter.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat.

Få rätten att använda EU ekologisk märkning med SMAK Certifiering

Vi är ett oberoende kontrollorgan som kontrollerar att reglerna för EU ekologisk märkning följs av det certifierade företaget. Som certifierat företag för EU ekologiskt jordbruk får du märka dina produkter med EU ekologisk märkning, det s.k. EU-lövet. Företag som producerar ekologiska produkter kontrolleras minst en gång per år. En kontroll kan vara antingen anmäld och oanmäld. Kontakta oss för att bli certifierad och få rätten att märka dina produkter med en EU ekologisk märkning och sälja dem som ekologiska.

Vad har EU Ekologiskt för betydelse?

EU Ekologiskt har en stor betydelse för Europas konsumenter där märkningen är tänkt att hjälpa konsumenter att identifiera och välja produkter som är framtagna på ett hållbart och miljövänligt sätt. Därmed är EU Ekologiskt även av betydelse för producenter för att kunna visa enligt vilka standarder produkterna producerats efter.

EU Ekologiskt regler

För att bli certifierad enligt EU Ekologiskt behöver regler följas. Reglerna skiljer sig åt beroende på vilket produktionsområde certifieringen omfattar. Vi presenterar några exempel nedan.

Regler för ekologisk växtodling

 • gödsel ska endast vara av naturligt ursprung
 • du får inte använda genetiskt modifierade organismer eller kemiska bekämpningsmedel
 • du ska variera växtföljden
 • vid risk för att produkter kan förväxlas får du inte kombinera ekologisk produktion med annan produktion

Regler för ekologisk djurproduktion

 • sträva efter att alltid använda ekologiskt foder från egen gård
 • ge möjlighet för djuren att vara utomhus
 • inneha stallbyggnader där djuren kan ha ett naturligt betéende

De olika produktionsområden för EU Ekologiskt har specifika regler. Regelverket uppdateras varje år och det tas även fram nationella riktlinjer till samtliga medlemsländer. Vid regelverksändring görs nya revisioner av SMAK Certifiering för att kontrollera så certifieringen EU Ekologiskt och dess regler följs.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

FRÅGOR & SVAR

EU Ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att en produkt är odlad och/eller tillverkad enlig EU:s regler för ekologisk produktion. Med certifieringen EU Ekologiskt har du rätten att sälja produkter som ekologiska och använda EU ekologisk märkning (EU Lövet, även kallat Ekomärket) på dina produkter.

Att ha en EU ekologisk verksamhet innebär att du har rätten att sälja dina produkter som ekologisk och märka dem med EU Lövet, det så kallade Ekomärket. Du som har en certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion; du kan också söka ersättning för att ställa om till ekologisk produktion. Från och med 1 januari 2022 är vissa företag också tvungna att anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. Läs mer om de nya reglerna gällande ekologisk produktion.