Arbetare kontrollerar glasflaskor med GLOBALG.A.P certifiering | SMAK Certifiering AB

GLOBAL G.A.P. för import och export

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. för import och export

GLOBALG.A.P. är en global standard för kvalitetssäkring av livsmedel och prydnadsväxter och har som syfte att säkerställa att marknadens krav på god jordbrukspraxis uppfylls. GLOBALG.A.P. certifieringen ska säkerställa krav på livsmedelssäkerhet, hållbara produktionsmetoder, arbetsmiljö, djurhälsa samt ansvarsfull användning av vatten, foder och växtförökningsmaterial. En globalt accepterad standard innebär även att producenten inte behöver ansluta sig till flera olika certifieringar vid försäljning till olika marknader. GLOBALG.A.P. standarden är nu världens mest implementerade jordbrukscertifieringsprogram.

Global standard för exportörer

Global standard för exportörer

Inledningsvis fick standarden GLOBALG.A.P. störst utbredning i Europa eftersom den utvecklats, och i första hand efterfrågats, av de europeiska detaljhandelsföretagen. Europa importerar mycket frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga delar av världen och av den anledningen används standarden i utpräglade exportländer.

Även svenska detaljhandelskedjor efterfrågar certifiering enligt GLOBALG.A.P. standarden av producenter som levererar till handelns egna varumärken.

SMAK Certifiering utför revisioner för GLOBALG.A.P. certifiering

Vi samarbetar med SGS Germany GmbH när det gäller GLOBALG.A.P. standarden för att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig och stabil certifiering. Revisionerna i Sverige, Finland, Norge och Danmark utförs av SMAK Certifiering AB:s egna revisorer. SGS Germany GmbH är ackrediterade och godkända för GLOBALG.A.P standarden.

Vi erbjuder certifiering baserat på GLOBALG.A.P. IFA (Integrated Farm Assurance) option 1, individuell certifiering, för följande moduler:

 • Frukt och grönsaker (FV)
 • Blommor och prydnadsväxter (FO)
 • Tröskbara grödor (CC)
 • Växtförädlingsmaterial (PPM)
 • GRASP (Arbetsvillkor)
 • Add-on PLUS (McDonalds)

Samtliga odlare ska genomgå en årlig revision som är annonserad i förväg. Dessutom förekommer oannonserade stickprovsrevisioner.

Fem steg för att bli certifierad enligt GLOBALG.A.P. standard med SMAK Certifiering

 1. Ladda ned relevanta GLOBALG.A.P. dokument och checklista från GLOBALG.A.P. dokumentcenter.
 2. Kontakta SMAK Certifiering så hjälper vi dig med ansökningsblanketterna. När ansökan är godkänd och registrerad i GLOBALG.A.P.:s databas erhåller din verksamhet ett GLOBALG.A.P. nummer (GGN).
 3. Gör en egenrevision med hjälp av checklistan och åtgärda alla punkter och krav din verksamhet inte uppfyller. En GLOBALG.A.P. licenserad konsult (farm assurer) kan bidra med värdefulla insikter under egenrevisionen. Se GLOBALG.A.P.s lista av godkända farm assursers.
 4. Boka revision med SMAK Certifiering; vi skickar ut en av våra revisorer som utför en revision på plats.
 5. När du uppfyller samtliga krav i GLOBALG.A.P. standarden tilldelas du ett certifikat. Certifikatet är giltigt i ett år.

Obligatoriska krav, krav och rekommendationer för GLOBALG.A.P. certifikat

 • Obligatoriska krav, som måste uppfyllas till 100 procent. I första hand ligger fokus på livsmedelssäkerhet.
 • Krav som vid sammanräkning måste uppfyllas till minst 95 procent. Fokus ligger på djuromsorg, miljöfrågor kopplade till bekämpningsmedel och växtnäring, samt arbetsmiljö.
 • Rekommendationer – revideras men det finns ingen kravnivå för hur många av dessa som måste vara uppfyllda. Fokus ligger på naturskydd och biologisk mångfald.

OBS! Endast på företaget tillämpbara krav revideras och räknas.

Vill du veta mer? Här hittar du all information: www.globalgap.org

Bli certifierade GLOBALG.A.P. standarden med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om en GLOBALG.A.P. certifiering och andra certifieringar som IP Sigill Frukt och Grönt eller annan IP-standard via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta då vi hjälper dig genom hela processen från ansökan och fram till en certifiering och utfärdande av GLOBALG.A.P. certifikat.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden. 

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.