KRAV:s regler kommer ut i en ny version som gäller från 2021-01-01

De viktigaste förändringarna är:

  • Helt nytt är Avsnitt 3.11 som säger att större lantbruksföretag (>200 ha) och växthusföretag (>300 m2) ska mäta och beräkna sin klimatpåverkan.
  • Kapitel 4 för växtodling har fått en del nya och ändrade regler.
  • Kapitel 5 om djurhållning har några mindre ändringar kopplade till översyn av slaktreglerna och till senareläggningen av införandet av ny EU-förordning för ekologisk produktion till 2022-01-01.
  • Kapitel 10 om slakt har genomgått en större översyn och de flesta reglerna där är förändrade eller nya.
  • Kapitel 13, Enproduktcertifiering, och kapitel 14, Butik, utgår från KRAVs regler från den 1 januari 2021 och kapitel 14 ersätts av kapitel 9, livsmedelsförädling.
  • Kapitel 20 om märkning och marknadsföring har genomgått en större översyn med flera förändringar/förtydliganden.

För mer information se KRAV:s hemsida www.krav.se.